Teenuste osutamise kord

1 Teenusele registreerimine
1.1 Kliendi või tema seadusliku esindaja pöördumisel asutuse poole telefoni või e-kirja teel annab esmase info rehabilitatsiooniteenuste kohta rehabilitatsiooni meeskonna juht või selleks volitatud spetsialist
1.2 Rehabilitatsiooni meeskonna juht või selleks volitatud isik selgitab välja, kas kliendil on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiv suunamiskiri
1.3 Rehabilitatsiooni meeskonna juht või selleks volitatud spetsialist registreerib kliendi suunamiskirja numbri alusel esmasele vastuvõtule.

2 Esmane kohtumine
Täisealine SKA klient:
2.1 Esmasel kohtumisel selgitab meeskonnajuht või selleks volitatud spetsialist kliendile:

  • rehabilitatsiooni üksikteenuste olemust
  • teenuse osutamise protseduurireegleid
  • millised dokumendid koostatakse
  • kliendi õigusi ja kohustusi ning kaebuste esitamise korda
  • isikuandmete töötlemise ja säilitamise reegleid
  • asutuse väärtusi teenuste osutamisel

SKA klient (laps või nooruk)
2.2 Kliendi hindamine viiakse võimalusel läbi ühe päeva jooksul. Hindamise protsessi selgitab rehabilitatsiooni meeskonna juht. Klient kohtub iga hindamismeeskonna spetsialistiga
2.3 Kliendi hindamisel osalevad sotsiaaltöötaja, eripedagoog ja kliendi vajadusest lähtuvspetsialist (füsioterapeut. psühholoog, loovterapeut, eripedagoog)
2.4 10 tööpäeva jooksul koostab meeskond rehabilitatsiooni plaani, mis saadetakse tutvumiseks ja allkirjastamiseks lapsevanemale või eestkostjale
2.5 Peale lapsevanema allkirjastamist allkirjastavad dokumendi hindamises osalenud spetsialistid
2.6 Allkirjastatud dokument saadetaks Sotsiaalkindlustusametile

3 Teenuste osutamine
3.1 Teenuseid viiakse läbi aadressil Tallinna 2a, Viljandi
3.2 Erandkorras osutatakse teenuseid kliendi juures kodus või asutuses
3.3 Spetsialisti teenusele registreerib kliendi spetsialist, kes võtab ühendust kliendile sobival viisil
3.4 Kõik spetsialistid kajastavad kliendi teenuse kirjeid etteantud viisil programmis PUGU
3.5 Teenuse vaheetappidel korraldavad vastavalt vajadusele spetsialistid ühist tagasisidestamist eesmärgida tagada üldeesmärkide täitmine
3.6 Kui selgub, et klient ei ole võimeline või teisel mõjuval põhjusel liikuma üldeesmärkide täitmise suunas, siis meeskond korrigeerib koos kliendiga seatud eesmärke
3.7 Lõpphindamine toimub koos kliendiga
3.8 Spetsialistid lõpetavad kliendi teenuse seadusega ettenähtud korras D-osa täitmisega
3.9 D-osa allkirjastavad kaks spetsialisti.

4 Kaebuste ja ettepanekute esitamine
4.1 Kaebused ja ettepanekud tuleb esitada kirjalikult
4.2 Kaebuse ja ettepaneku menetlemiseks peab sellel olema märgitud:

  • esitaja ees- ja perekonnanimi või esindaja ees- ja perekonnanimi
  • kaebuse või ettepaneku aluseks olevad asjaolud
  • tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga)
  • kontaktandmed, kuhu tagasiside saata (postiaadress või e-posti aadress)

4.3 Kaebuses ja ettepanekus võib probleemi kirjeldada vabas vormis
4.4 Kaebuse ja ettepaneku võib saata postiga aadressil: Tallinna tn. 2a, Viljandi
või e-postiga: rehabikeskus@gmail.com
või edastada paberkandjal Rehabikeskus OÜ registratuuri tööpäevadel ajavahemikus kell 9.00 – 17.00.

Teenuse osutamise kord vaadatakse läbi ja kaasajastatakse kord aastas.