Kaebuste lahendamise kord

Kaebuste ja ettepanekute lahendamine

Kaebusele ja ettepanekule vastatakse viivitamata selle esitajale sobival viisil, kuid mitte hiljem kui 30-ne kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
Kaebusi ja ettepanekuid ei menetleta järgnevatel juhtudel:

  • kui see on esitatud anonüümselt
  • kui selle esitanud isik on piiratud teovõimega ja kohus on talle määranud eestkostja ning kaebust või ettepanekut ei ole esitanud piiratud teovõimega isiku esindaja
  • kui isik ei väljenda oma soove ning neid ei õnnestu lisaküsimuste esitamise abil välja selgitada
  • kui isik on agressiivne ning käitub heade kommete vastaselt
  • kui isik ilmselgelt kuritarvitab õigust olla ära kuulatud
  • kui isik on esitanud vigased või ebatäpsed kontaktandmed
  • kui isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kaebusele või ettepanekule vastust
  • kui kaebus või ettepanek ei ole esitatud eesti keeles ja keeleseaduse § 12 kohaselt ei ole adressaat kohustatud sellele vastama
  • kui kaebuse või ettepaneku sisu ei ole loetav või arusaadav
  • kui kaebusele või ettepanekule vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse või organi töökorralduse muutmist,  takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi.

Kaebusi ja ettepanekuid menetleb tegevjuht.

Kui kaebus või ettepanek on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale Rehabikeskus OÜ töötajale või töötajatele.
Vajadusel kaasatakse kaebuse lahendamisse vastava valdkonna spetsialistid.
Põhjendatud kaebused ja ettepanekud võetakse võimaluste piires arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
Kui asutus leiab, et esitatud seisukoha, kaebuse või ettepaneku arvestamine, sellele vastamine või soovitud teabe ja selgituse andmine ei ole asutuse pädevuses, teatab ta sellest isikule ning nimetab asutuse või organi, kelle pädevusse küsimus võiks kuuluda.
Asutus jätab endale õiguse kutsuda patsient seoses kaebusega täiendavale uuringule. Uuringust keeldumist saame käsitleda kui patsiendi kartust, et kaebus pole põhjendatud.

Juhul, kui kaebuse esitaja pole Rehabikeskus OÜ poolt esitatud lahendusega rahul, on tal võimalus pöörduda:
Sotsiaalkindlustusamet
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet

Rehabikeskus OÜ kaebuste lahendamise kord vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused klientide rahulolu tõstmiseks.

Rehabikeskus OÜ. Kehtiv alates 01.01.2021