Rehabikeskus OÜ privaatsuspoliitika

See dokument reguleerib isikuandmete töötlemist Rehabikeskus OÜ töötajate ning volitatud töötlejate poolt, mis toimib kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679,
Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse, Määruse rakendusseaduse ja Andmekaitse Inspektsiooni juhenditega.

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA
1.1 Isikuandmete vastutav töötleja on Rehabikeskus OÜ registrikood 14891221; aadress Oru 8, 71003 Viljandi, tel: +372 56865826, e-post: rehabikeskus@gmail.com
1.2. Isikuandmete volitatud töötleja on Vaike Raudava, tel: +372 56865826, e-post: rehabikeskus@gmail.com
2. OLULISED MÕISTED
2.1. Isikuandmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
2.2. Isikuandmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine; isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine; isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine; või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
2.3. Isikuandmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.
2.4. Teenus – Rehabikeskus OÜ poolt pakutavad teenused
2.5. Klient – füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada või on saanud Rehabikeskus OÜ-lt üht või mitut Teenust.
3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
3.1. Rehabikeskus OÜ töötleb Andmesubjekti järgnevaid üldandmeid:
ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed – telefoni nr, koduaadress, e-posti aadress.
3.2. Rehabikeskus OÜ töötleb kliendi terviseseisundit puudutavaid andmeid.
3.3. Kliendi isikuandmeid töödeldakse minimaalselt vajalikus ulatuses, et tagada kvaliteetne teenuse osutamine. Isikuandmete esitamine on Teenuse osutamise eeldus.
Kui klient keeldub andmete esitamisest, on Rehabikeskus OÜ-l õigus keelduda teenuse osutamisest. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võib klient igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti tagasiulatuvalt ning vastavalt ei muuda varasemat andmete töötlemist ebaseaduslikuks. Isegi pärast nõusoleku tagasivõtmist võib Rehabikeskus OÜ jätkata isikuandmete töötlemist ulatuses, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kliendil on õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikutele või isikute kategooriatele, kellele andmeid on edastatud.
Kliendil on õigus nõuda andmete kustutamist
3.4. Rehabikeskus OÜ säilitab andmeid kehtiva seaduse järgi ette nähtud aja jooksul.
4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
4.1. Andmesubjektil on õigus saada teada, kas Rehabikeskus OÜ töötleb tema andmeid.
4.2. Kliendil on õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikutele või isikute kategooriatele, kellele andmeid on edastatud ning nõuda ebatäielike või ebaõigete andmete täiendamist või parandamist.
4.3. Andmesubjektil on õigus nõuda andmete kustutamist või töötlemise piiramist seaduses ettenähtud juhtudel
5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
5.1. Rehabikeskus OÜ edastab andmeid kolmandatele isikutele juhul, või kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest.
6. ISIKUANDMETE RIKKUMISEST TEAVITAMINE
6.1. Rehabikeskus OÜ teavitab andmesubjekti viivitamatult isikuandmetega seotud rikkumisest, kui see tõenäoliselt kujutab endast suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele.
6.2. Rehabikeskus OÜ-l puudub teavitamiskohustus, kui:
6.2.1. isikuandmete töötlemisel oli kasutatud vajalikke turvameetmeid, mis muudavad andmed juurdepääsuõiguseta isikutele loetamatuks;
6.2.2. Rehabikeskus OÜ on võtnud vajalikke meetmeid, et muuta ohu teke ebatõenäoliseks; või see nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.