Sotsiaalse rehabilitatsiooni üksikteenused

Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

Tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine. Hindamistulemuste ja planeeritavate tegevuste fikseerimine  tegevuskavas.

Füsioterapeudi teenus

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine. Liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut  soodustavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine eesmärgiga anda inimesele teadmised ja harjutused oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine.

Tegevusterapeudi teenus

Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine ja täiendamine, vajaduse korral ka isiku tegevuskeskkonnas. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Sotsiaaltöötaja teenus

Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada isiku tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Eripedagoogi teenus

Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.

Logopeedi teenus

Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.

Loovterapeudi teenus

Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks ja säilitamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil.

Psühholoogi teenus

Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks.

Kogemusnõustaja teenus

Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Õe teenus

Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise suhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel.

Arsti teenus

Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel.