Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puuduva töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul olukorras, kus inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Rehabikeskus OÜ osutab SRT teenust järgmistele sihtrühmadele:

  • Kuni 16-aastased lapsed. Teenust tutvustav video.
  • Puuduva töövõimega noor 16-18-aastane või kes ei tööta, ei õpi ja ei ole töötuna arvele võetud;
  • Tööealised isikud, kellele on määratud puuduv töövõime sh psüühikahäirega tööealised isikud;
  • Pensioniealised täiskasvanud, kellele on määratud puue;
  • Esmasesse psühhoosi haigestunud isikud, kelle ravimeeskond on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõike 3¹ alusel.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusega seotud kvaliteedikriteeriumitega saate tutvuda kvaliteedijuhises.

Inimene (klient) ja pere õpivad SRT kaudu, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadus(t)ega. Teenus on eesmärgipärane ja ajaliselt piiratud teenus. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.  SRT on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha

SRT ei ole taastusravi, seal ei tegeleta inimese ravimisega. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse  osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab SRT, siis Sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes suunab teenusele. 16-aastaste ja vanemate isikute sotsiaalset rehabilitatsiooni ja erihoolekannet puudutavate küsimuste korral aitavad lahenduse leida Sotsiaalkindlustusameti  juhtumikorraldajad. Juhtumikorraldaja aitab vastata küsimustele, mis on seotud erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenusele suunamisega ning on abiks sobiva teenuseosutaja valimisel. Samuti aitab juhtumikorraldaja lahendada teenuse osutamise käigus tekkinud probleeme.
Sotsiaalkindlustusamet palub juhtumikorraldaja vastuvõtule minekuks sobiv aeg eelnevalt kokku leppida!

Sotsiaalkindlustusameti koduleht